DAA - www.daa.rs

                
Digitalni arhiv arhitekture – DAA je otvorena, slobodna i besplatna arhiva dostupna za korisnike preko internet adrese www.daa.rs, a u svrhu istraživanja, obrazovanja, informisanja i sl., odnosno neprofitnog i nekomercijalnog  korišćenja podataka i informacija.                  
DAA predstavlјa digitalnu bazu podataka (zbirka opšteg pregleda znanja i stvaralaštva) koji se tiču arhitekture, urbanizma, pejzažne arhitekture i enterijera. Digitalni arhiv arhitekture je osnovan radi ostvarivanja opštekorisnog cilјa emancipacije, afirmacije i promovisanja stvaralaštva kao i svega što se tiče, što se dešava u i u vezi je sa svetom arhitekture bez obzira na vreme i teritoriju pojavlјivanja.                  

Predmet digitalizacije i obrade građe za potrebe arhiviranja predstavlјa materijalno i/ili nematerijalno stvaralaštvo koje se tiče arhitekture. Građa koja je predmet obrade i arhiviranja u DAA razvrstana je kroz osnovne kategorije: arhitektura, urbanizam, pejzažna arhitektura, enterijer, promišlјanje i prezentacija, odnosno kroz osnovne sekcije: realizovana dela, projekti, konkursni projekti, urbanistički planovi, studije, izložbe, publikacije, inovacije, arhitektonske crteže, predavanja, intervjue i sl. Digitalni arhiv arhitekture nema za predmet reprezentaciju, isticanje, valorizaciju, odnosno promociju posebnog stvaralaštva niti stvaralaca (pojedinaca i/ili grupa).  

Aktivnosti koje se odnose na DAA  su prikuplјanje, sistematizacija i digitalizacija građe, obrada digitalizovanog i digitalnog materijala, kao i izrada dopunskih. digitalnih sadržaja. Arhiviranje se vrši u skladu sa standardima Međunarodnog saveta arhiva, odnosno prema preporukama NCD i Nacionalnog komiteta UNESCO za digitalizaciju vezano za opise objekata i kolekcija (meta-podaci) koji su predmet obrade i unosa. Posebna aktivnost DAA se odnosi na promovisanje arhitekturalnog stvaralaštva koje je nastalo i/ili se pojavilo u Srbiji bez obzira na poreklo, lično svojstvo ili teritorijalnu pripadnost stvaraoca (autora).

 

 

 

 

        Kolektiv arhitekata, Drinčićeva 20, Beograd, Srbija

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle